Skip to Content

Workers’ Compensation Board

WCB Information Related To Novel Coronavirus (COVID-19)

Kreyòl ayisyen (Haitian-Creole)

Tanpri rele nou nan (877) 632-4996 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.

Nimewo pou Rele Sèvis Kliyantèl la Gratis
(877) 632-4996 oswa (518) 462-8880
Lendi, Jedi, Vandredi - 8:30 AM jiska 4:30 PM
Madi , Mèkredi - 8:30 AM jiska 6:00 PM

Èske ou gen pwoblèm pou jwenn èd nan Lang? - Dwa pou Pote Plent

Dokiman ki anba yo prezante nan fòma PDF adobe pdf.

Si ou bezwen èd pou jwenn dokiman sa yo, tanpri imèl Konsèy la oswa rele nimewo (877) 632-4996.

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou. Fòm Kòmantè sou Aksè nan Lang LAC-1H (11/18)


Fòm yo

Nimewo Fòm / Dat Vèsyon Tit Fòm nan Kimoun ki Ranpli li Ki Kote Pou Ranpli li Kilè pou Ranpli li
A-9H (10/12)

SONJE OU KA RESPONSAB POU DEPANS MEDIKAL SIZOKA OU PA ALE NAN LAJISTIS, OSWA SI OU JWENN REFI POU REKLAMASYON KONPANSASYON, OSWA SI OU JWENN APWOBASYON POU AKÒ DAPRE SEKSYON 32 WCL Anplwaye Dosye avèk Pwofesyonèl Swen Sante Pwofesyonèl swen sante yo gen pèmisyon pou jwenn akò moun ki fè reklamasyon an pou peye frè regilye ak òdinè yo sizoka anplwaye a pa ale nan lajistis pou reklamasyon an oswa si yo bay anplwaye a refi pou reklamasyon an. Doktè a ta dwe konsève fòm nan apre fòm nan ranpli epi siyen.
AFF-1H (6-16) Afidavi pou Avantaj Lanmò Moun k ap Reklame a (gade kilè pou w depoze li) Komite Konpansasyon Travayè Moun ki ka itilize afidavi sa a se yon madanm, mari, oswa pitit depandan moun ki mouri a; frè/sè/pitit-pitit depandan li yo; paran/granparan depandan li yo. Epitou, paran ki pa depandan oswa moun k ap jere byen moun ki mouri si li pa gen madanm, mari, oswa lòt depandan ki vivan.
C-2FH (1/14) Papye Version

[C-2FH enstriksyon]

Rapò patwon an sou maladi/blesi ki an rapò ak travay la. Patwon an (kontakte konpayi asirans ou a ki ka ba ou konsèy sou kijan pou bay kont randi enfòmasyon an.) Konsèy Endamnizasyon Anplwaye yo (Workers' Compensation Board), bay konpayi asirans la yon kopi. Nan di jou apre maladi/blesi a rive.
C-3H (4/19) Demann Anplwaye Anplwaye Komisyon Konpansasyon , sizoka anplwaye pran chòk oswa maladi nan djòb la Nan dezan ki vini apre aksidan an, oswa nan dezan apre anplwaye a te konnen oswa te dwe konnen chòk oswa maladi li te asosye avèk travay la.
C-3.1H (10/12) Avi pou Dwa pou Chwazi yon Founisè Swen Sante ki Gen Otorizasyon Komisyon Konpansasyon Travayè Anplwaye Se anplwaye ki pran chòk la ki dwe ranpli fòm nan lè patwon an ki pa patisipe nan yon PPO oswa yon pwogram ADR vle rekòmande yon rezo oswa yon pwofesyonèl swen sante vle rekòmande yon rezo oswa yon pwofesyonèl swen sante ba anplwaye a pou tretman. Se patwon an ki gen fòm nan, men se pa Komisyon an ki soumèt fòm nan. Anplwaye a dwe bay konsantman li nan sikonstans kote li pran chòk oswa maladi ki asosye avèk travay li, men li dwe bay konsantman an devan yon patwon, ki pa patisipe nan yon PPO oswa yon pwogram ADR, pou rekòmande yon rezo oswa yon pwofesyonèl swen sante ba yon anplwaye ki pran chòk pou li jwenn tretman.
C-3.3H (10/12) Divilgasyon Limite Enfòmasyon sou Sante (HIPAA) Moun ki fè reklamasyon Komisyon Konpansasyon Travayè Si ou te resevwa tretman pou yon chòk ou te pran anvan nan menm pati kò ou oswa pou yon maladi ki sanble avèk sa ki dekri nan Reklamasyon ou fè a, ranpli fòm sa a.
C-32-I (2/16) Akò pou Aranjman - Seksyon 32 Dedomajman WCL Sèlman Akò pou Aranjman Moun ki Enterese yo Tout moun ki enterese yo fèt pou siyen fòm nan epi yo dwe voye li nan WCB (oswa yo dwe prezante nan odyans lan). Ou ka depoze akò a nenpòt lè pandan yon ka ki louvri ak annatant, epi li ka konsène nenpòt ak tout pwoblèm.
C-32 (2/16) Akò Pou Renonsyasyon - Seksyon 32 WCL Moun ki Enterese yo Tout moun ki enterese yo dwe siyen fòm nan epi yo dwe voye li nan WCB (oswa yo dwe prezante nan odyans lan). Ou ka depoze akò a nenpòt lè pandan yon ka ki louvri epi ki poko rezoud, epi li ka konsène nenpòt ak tout pwoblèm.
C-32.1 (2/16)

Videyo: Fason pou Rezoud Reklamasyon Ou
Seksyon 32 Akò pou Aranjman: Divilgasyon Enfòmasyon sou Moun ki Fè Reklamasyon an Moun ki enterese ki Soumèt la Seksyon 32 Akò pou Aranjman Komisyon Konpansasyon Travayè Ou dwe depoze Fòm C-32.1 ou ranpli ak depoze ansanm avèk Fòm C-32, Seksyon 32 Akò a.
C-35 (4-17) Demann pou yon Nouvo Evaliyasyon Difikilte Grav Seksyon 35(3) nan Lwa sou Konpansasyon Travayè yo Anplwaye ki Domaje a Konsèy Konpansasyon Travayè yo (Workers’ Compensation Board) Lè yon anplwaye ki domaje mande pou yo evalye sitiasyon li pou tèt difikilte grav ki parèy ak sa yo dekri nan seksyon 35(3) Lwa sou Konpansasyon Travayè yo (Worker’s Compensation Law) epi difikilte sa a klasifye tankou yon andikap pasyèl pèmanan ki lakòz li pèdi lajan li konn touche pou plis pase 75% epi avantaj li gen dwa yo ap fini nan en nan.
C-258 (5/19) Dosye Efò Pou Chèche Travay / Kontak Moun kap fè reklamasyon an Moun kap fè reklamasyon ki gen yon andikap pasyèl epi ki p ap travay, sof pou yon moun k ap fè reklamasyon ki te gen dwa resevwa avantaj lè yo klase li kòm yon moun ak yon andikap pasyèl pèmanan. Ou sipoze soumèt fòm sa a ak tout dokiman ki montre ou te fè efò pou chèche travay bay Komisyon an avan odyans ou a, oswa pote yo ak ou nan dat odyans ou a epi Jij Lwa WC la ap pran yo nan men ou. Tanpri gade nan enstriksyon detaye yo ki nan paj de (2) nan fòm sa a pou kote / lè pou depoze fòm sa a. Nou itilize fòm sa a yo pou anrejistre efò pou chèche travay nan limit medikal moun k ap fè reklamasyon an epi ak asistans yon ajans oswa konseye travay.

Tanpri gade nan enstriksyon detaye yo ki nan paj de (2) nan fòm sa a pou kote / lè pou depoze fòm sa a.
C-258.1 (7/17) Dosye Efò Pou Chèche Travay Endepandan Moun kap fè reklamasyon an Moun kap fè reklamasyon ki gen yon andikap pasyèl epi ki p ap travay, sof pou yon moun k ap fè reklamasyon ki te gen dwa resevwa avantaj lè yo klase li kòm yon moun ak yon andikap pasyèl pèmanan. Ou sipoze soumèt fòm sa a ak tout dokiman ki montre ou te fè efò pou chèche travay bay Komisyon an avan odyans ou a, oswa pote yo ak ou nan dat odyans ou a epi Jij Lwa WC la ap pran yo nan men ou. Tanpri gade nan enstriksyon detaye yo ki nan paj de (2) nan fòm sa a pou kote / lè pou depoze fòm sa a. Nou itilize fòm sa a yo pou anrejistre efò pou chèche travay nan limit fizik moun k ap fè reklamasyon an kote li chèche travay poukont li.

Tanpri gade nan enstriksyon detaye yo ki nan paj de (2) nan fòm sa a pou kote / lè pou depoze fòm sa a.
C-62H (10/12) REKLAMASYON POU KONPANSASYON NAN YON KA LANMÒ Moun ki Fè Reklamasyon (Moun ki Fè Reklamasyon an se madanm/mari, pitit oswa depandan vivan moun ki mouri a. Gade lòt bò fòm nan pou wè detay sou kimoun ki ka fè yon reklamasyon nan yon ka lanmò.) Komisyon Konpansasyon, sizoka anplwaye a mouri nan djòb la. Nan dezan apre ka lanmò akòz nan aksidan an.
DB-271SH (5/19) Deklarasyon Dwa (Statement of Rights, DBL) Konpayi Asirans/Oto-asirans komisyon an apwouve Patwon an bay anplwaye ki gen andikap yo. Lè yon anplwaye ki kouvri pa vin travay paske li gen yon andikap pou plis pase 7 jou youn dèyè lòt, yo dwe bay fòm lan nan yon delè 5 jou ouvrab apresa; oswa nan yon delè 5 jou apre patwon an konnen oswa dwe konnen absans sa a se paske anplwaye a gen yon andikap, sa ki plis la.
DB-450 (1/20) Avi ak Prèv Reklamasyon pou Benefis Andikape Moun kap fè reklamasyon Si ou te vin malad oswa andikape pandan ou t ap travay oubyen ou te vin malad oswa andikape nan kat (4) semèn apre ou sispann travay, prezante reklamasyon ou an devan anplwayè ou oswa konpayi asirans li.

Si ou te malad oswa enfim apre ou te pap travay pou plis pase kat semèn, pote ka ou a:

Workers' Compensation Board
Disability Benefits Bureau
PO Box 9029
Endicott, NY 13761-9029
Ranpli 30 jou maksimòm aprè ou te vin malad oswa andikape.
DB-450.1 (9-17) Deklarasyon moun kap fè reklamasyon an Konsènan Absans fòt oswa Chòk aksidan Moun kap fè reklamasyon Workers' Compensation Board
Disability Benefits Bureau
PO Box 9029
Endicott, NY 13761-9029
Ranpli Fòm nan ak Fòm DB-450.
OC-110AH(12/17) OTORIZASYON MOUN KI MANDE KONPANSASYON POU DIVILGE DOSYE KONPANSASYON TRAVAYÈ Moun ki fè reklamasyon Komisyon Konpansasyon Travayè Moun ki fè reklamasyon an dwe soumèt fòm ki gen siyati orijinal li pou li kapab bay pèmisyon pou bay dosye li yo ba moun ki pa gen otorizasyon pou resevwa yo.
RFA-1WH (4/17) Demann pou Asistans pou Travayè ki Blese Moun k ap Reklame a (gade kilè pou w depoze li) Komite Konpansasyon Travayè Yo ka depoze fòm nan nenpòt ki lè apre Komite a bay yon nimewo dosye WCB, oswa nenpòt lè apre Komite a endike yo pa pral pran okenn lòt aksyon (NFA). LI RANPLASE FÒM RFA-1
VDF-1H (10/12) Pèt Mwayen pou Touche Salè Fòm Enfòmasyon Pwofesyonèl Moun ki fè reklamasyon Komisyon Konpansasyon Travayè, kopi pou konpayi asirans Si yon Travayè ki Pran Chòk ka gen yon twoub pèmanan ki pa regilye epi si li pa t retounen nan travay la, nou ankouraje travayè sa a pou li ranpli epi soumèt Fòm VDF-1 san pèdi tan nan reklamasyon an.
WTC-12H (9/18) Enskripsyon pou Patisipasyon nan Operasyon Sekou, Redrèsman ak/oswa Netwayaj na World Trade Center: Deklarasyon sou Sèman Dapre WCL §162 Anplwaye oswa volontè ki te patisipe nan Operasyon Sekou, Redrèsman ak/oswa Netwayaj na World Trade Center ant 11 septanm 2001 ak 12 septanm 2002. Komisyon Konpansasyon Travayè Anvan 11 septanm 2022

Piblikasyon yo

Tiliv

Travayè


Patwon


Gid Refera

Travayè

Patwon ak Konpayi Asirans

Kat ki gen Anpil Enfòmasyon